top of page

Udgivelser

Vi skriver artikler, udgiver publikationer og producerer lyd og film. Et udvalg af vores udgivelser kan ses her.

Den Samskabende Landsby

Med afsæt i en grundig antropologisk kortlægning af de stedsbundne ressoucer i landsbyen Damme-Askeby på Møn og en række samskabende workshops med lokale borgere og aktører har vi udarbejdet en model for samskabende udvikling af lokalsamfund i det såkaldte Udkantsdanmark.

Klimakampen - Etnografiske noter fra den danske klimatilpasning

Som en del af udviklingen af Samvejr har vi samlet nogle noter fra vores undersøgelser. Hvad vi har mødt, vidner om, at klimaændringerne omsættes til en vejrverden, som man lokalt kan forholde sig til. Borgerne lever i og med det lokale vejr - det er det, de erfarer, det er det, de forsøger at finde mening i og handle meningsfuldt i forhold til. Det har været nogle spændende undersøgelser, og vi håber, at noterne vil komme andre til gode også. 

Mange bække små

Vi har for Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejdet et idékatalog omkring naturens potentiale som bindeled mellem skolerne i Skjern og Tarm. Kataloget er blevet til på baggrund af en kvalitativ undersøgelse og et inddragelsesforløb af lærere og ledere og skal bidrage til at fremme udviklingen af Skjern og Tarm som ét samlet vækstcenter.

Livet under Buen

Vi har for Nordre Fasanvej Kvarterets Områdefornyelse gennemført en evaluering af det midlertidige byrum, 'Det udendørs kulturhus', under Bispeengbuen, hvor områdefornyelsen arbejder med at skabe byliv, tryghed og tilføje nye og positive fortællinger til området. 

Naboskab som forebyggelse (evaluering)

Vi har for Det Kriminalpræventive Råd gennemført en evaluering af et projekt i Vejleåparken i Ishøj, hvor den Boligsociale Helhedsplan og Ishøj Kommune aktivt har arbejdet med at indføre Nabohjælp i området. 

Naboskab som forebyggelse (håndbog)

Vi har for Det Kriminalpræventive Råd udarbejdet en håndbog, som beskriver hvordan man kan etablere Nabohjælp i etageejendomme. 

Samvejr

Til den social-digitale platform Samvejr.dk har vi udarbejdet to film. Den ene skildrer de menneskelige omkostninger og muligheder der opstår, når borgere møder den nye klimavirkelighed, og den anden handler om hvordan forsyningsmedarbejdere arbejder med inddragelse af borgere. 

Bytopia (rapport)

Vi har for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udarbejdet en rapport om midlertidige byrum og liveability og udviklet et barometer til at måle liveability i midlertidige byrum. 

Bytopia (pjece)

Vi har for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udarbejdet en pjece, der har til formål at tilbyde bl.a. byudviklere og byplanlæggere et værktøj til vurdering af midlertidige byrums liveability og at inspirere flere byer til at bruge midlertidighed i byfornyelsen.

Livet på Linjen

Som en del af undersøgelsen af midlertidige byrum har vi lavet en film om brugerne på Linjen, et midlertidigt byrum i Nordvest.

Naboskab i multietniske boligområder

Tina Gudrun Jensen har skrevet en bog om Naboskab, som Boligsocialnet har udgivet. Bogen er en del af et større forskningsprojekt.

Værdien af campuskultur (kortlægning)

Vi har til DTU Campus Service udarbejdet en kulturkortlægning af hverdagen, fortællingerne og kulturens forankringer på DTU Energi. Formålet med kortlægning er, at tilvejebringe indsigt i eksisterende forhold med henblik på at kvalificere bygherre og rådgiverteam i byggeprogrammeringsfasen.

Værdien af campuskultur (film)

Som en del af kulturkortlægning af DTU Energi har vi lavet tre små film om hverdagen på, fortællinger om og kulturens forankringer i DTU Energi.

Den sociale biotop (rapport)

Vi har for Københavns Kommune udarbejdet en rapport om borgernes opfattelser og brug af Damhussøen og -engen.  

Den sociale biotop (film)

Som en del af projektet Den sociale biotop for Københavns Kommune har vi lavet tre små film om opfattelser af Damhussøen- og engen.   

Den urbane puls (rapport)

Vi har for Københavns Kommune udarbejdet en rapport om borgernes oplevelser og brug af ti udvalgte byrum i København med særligt fokus på ro, støj og muligheder for fordybelse. 

Den urbane puls (film)

Som en del af et kortlægningsprojekt for Københavns Kommune har vi lavet fire små film om fordybelse i byen. 

Et landskab af bekymringer (rapport)

Vi har til Nordsjællands Politi udarbejde en rapport om borgernes opfattelse og oplevelse af etableringen af Udrejsecenter Sjælsmark. Rapporten er en del af politiets tryghedsskabende arbejde omkring udrejsecenteret.

Et landskab af bekymringer (film)

Vi har til Nordsjællands Politi udarbejdet et resumé af rapporten om borgernes opfattelse og oplevelse af etableringen af Udrejsecenter Sjælsmark. 

Trygge vildveje

Vi har til Køge Kommune udarbejdet en rapport om inddragelse af unge som en ressource i byplanlægning, hvor der arbejdes med en balance mellem 'det trygge' og 'det vilde'.

Blinde vinkler

Vi har til Amager Vest Lokaludvalg udarbejdet en let tilgængelig billedrig rapport, der kortlægger utrygge steder i Amager Vest og kan anvendes til fremtidigt tryghedsfremmende arbejde i området. 

Lys på livet (metodekatalog)

Vi har for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udarbejdet en metode til udviklingen af tryghedsbefordrende belysning. 

Lys og liv (rapport)

Som en del af udviklingsprojektet Lys på livet har vi udarbejdet en rapport om beboernes hverdag og ønsker til ny belysning i deres boligområde. 

Tryghedsnetværk

Vi har for Justitsministeriet udarbejdet et idékatalog om, hvordan man kan skabe et kriminalpræventivt og tryghedsskabende samarbejde mellem fagpersoner i almene boligområder.

Et arbejde med tryghed

Vi har til Københavns Vestegns Politi udarbejdet en folder om kriminalpræventivt og tryghedsskabende samarbejde mellem politi og fagpersoner i et alment boligområde.

Bag om blokken (rapport)

Vi har for Det Kriminalpræventive Råd udviklet tematiserede byvandringer sammen med Gellerupparkens unge og ældre. Projektet vandt Den Kriminalpræventive Pris i 2014.

Bag om blokken (manual)

I forbindelse med projektet Bag om blokken har vi udarbejdet en manual om tematiserede byvandringer til inspiration for andre, som ønsker at gennemføre lignende vandringer. 

Byudvikling i børnehøje

Vi har for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afdækket beboernes mangeartede synspunkter og ønsker til kvarterets fremtid i forbindelse med områdefornyelsen af Gadehavekvarteret i Høje-Taastrup. 

Sikkerheds- og beredskabskultur

Vi har for Samtænkningssektionen skrevet en artikel om, hvad sikkerheds- og beredskabskultur er, og de udfordringer, den står over for i dag.

At overvinde frygten

Vi har til Risk Management-håndbogen skrevet om de kulturelle udfordringer for moderne risk management.

Fra fravejr til nærvejr

Vi har for Realdania udarbejdet et essay om vandets sociotekniske betydning. Vi diskuterer heri forholdet mellem mennesker, vand, teknologi og klimaforandringer.

Borgerne viser vejen

Vi har for Det Kriminalpræventive Råd været medforfattere til tre publikationer om tryghedsvandringer i hhv. villakvarterer, erhvervsområder og boligområder.

Tryghedsvandringer Rødovre

Tryghedsvandringer Hørning

Tryghedsvandringer Padborg

Mere end eventyr

Vi har for VisitDenmark udarbejdet en rapport om kinesiske turisters oplevelse af og forventninger til København med henblik på at tilrettelægning af nye oplevelser for dem. 

Tryghed i øjenhøjde

Vi har for Nordsjællands Politi udført en vidensindsamling af primært dansk viden om, hvad der skaber tryghed og utryghed i almene boligområder, dels eksempler på, hvordan politiet på forskellig vis arbejder med relationsskabende tryghedsarbejde. 

Please reload

bottom of page