top of page

Gemeinschaft udvikler nye metoder til stormflodssikring

Gemeinschaft er sammen med C.F. Møller Landscape, Orbicon, De Urbanisten og Sadolin & Albæk blev udvalgt til de kommende fire måneder at udvikle nye metoder til at beskytte Randers midtby mod stormfloder. Det sker som led i et EU-projekt, hvor målet er at gøre midtbyen robust over for stormflod uden at skabe barrierer mod vandet og naturen.

Sammen med et andet team skal ”De to hold skal vise, hvordan vi kan beskytte Randers By mod stormflod uden at bygge høje diger, mure og volde, men i stedet skabe bedre adgang til vandet. Gudenåen og Randers Fjord er så vigtige for byens identitet, og klimatilpasning må ikke tage os længere væk fra vandet. Det er ikke foreneligt med visione

n om at bringe Byen til Vandet”, siger Nels Markussen, der er chef for Natur og Miljø i Randers Kommune.

Grønne løsninger uden mure og volde I løbet af perioden skal de to hold mødes 4 gange i Randers for at se på området, udveksle ideer og give hinanden feedback. Lokale fagpersoner og udvalgte aktører vil også kommentere på ideerne, så den endelige værktøjskasse bliver tilpasset lokale forhold. Det er vigtigt, for investeringer i klimatilpasning skal give mest mulig værdi til byen, forklarer Nels Markussen: ”For os handler det om at finde løsninger, som vi kan glædes over hver dag, og ikke kun hvis en stormflod rammer. Sådan nogle løsninger vil være attraktive for borgerne, og på den måde får vi mere ud af de investeringer, der skal til.”

Derfor skal eksperterne udvikle nogle løsninger, der ikke kun beskytter byen mod stormflod, men også har en anden værdi og funktion. Det kan være nye aktiviteter, opholdsrum, bynatur, nye stier eller noget helt andet. Det bliver op til de to teams at finde frem til de bedste ideer. Det står dog fast, at naturen på en eller anden måde skal have en vigtig rolle.

International interesse i Klimabåndet Der har været stor interesse for at være med til at skabe fremtidens beskyttelse mod stormflod i Randers. I alt 13 forskellige hold af eksperter ønskede at være med forløbet om Klimabåndet, som er en del af Byen til Vandet. Over halvdelen havde internationale eksperter med i teamet. Mia Rix, der er projektleder for Klimabåndet for Randers Kommune, er meget tilfreds med den internationale interesse: ”Det er rigtig godt for projektet og for Randers, fordi det giver os adgang til de nyeste teknologier og erfaringer fra Europa, som vi kan bygge videre på”, forklarer hun og tilføjer: ”Og så viser det jo, at vi ikke er alene med udfordringen. Det er noget, mange både danske og europæiske byer vil arbejde med i de kommende år”.

Randers Fjord er udpeget som et af de 10 områder i Danmark, hvor risikoen for omfattende skader ved en stormflod er størst. Det er derfor helt nødvendigt at arbejde med, hvordan Randers kan gøres mere robust over for oversvømmelser. Det er både for at beskytte de lavtliggende bydele, som allerede i dag er i risiko for oversvømmelse, og for at sikre mulighederne for at udvikle havnearealerne i fremtiden, som det planlægges i Byen til Vandet.

Derfor har Randers Kommune igangsat det såkaldte parallelopdrag om Klimabåndet. Klimabåndet er en del af det midtjyske klimatilpasningsprojekt Coast to Coast Climate Chal¬lenge (C2CCC). Randers Kommune deltager sammen med 30 andre midtjyske partnere. I alt modtager de 31 midtjyske partnere 52. mio kr. i støtte fra EU LIFE-program¬met til de 24 delprojekter i det 6-årige klimatilpasningsprojekt. Læs mere på projektets hjemmeside www.c2ccc.eu . Se også mere om klimabåndet på http://byentilvandet.randers.dk


bottom of page